Allmänna villkor

Följande villkor reglerar de beställningar som görs av kunden (hädanefter “Du”) hos Allanskradderi.se (hädanefter kallat “Allanskrädderi”, “Oss” eller “Vi”).

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) är en del av det avtal (”Avtalet”) som du ingår genom att använda www.Allanskradderi.se och/eller göra en beställning. I de delar Villkoren och avtalet som du ingår med Allanskrädderi inte överensstämmer skall avtalet äga företräde. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör en beställning.

Beställningen (”Ordern”) kan endast göras av personer över arton (18) år, som inte står under förmyndarskap.

 

Priser och betalning

 

Priserna för våra tjänster är angivna i svenska kronor (SEK) och betalning kan enbart göras i SEK. Betalning sker via betalningsmodul på www.Allanskradderi.se, eller med faktura som skickas direkt till dig. Priset du betalar är det pris som gäller när du lägger Ordern. Detta gäller även ifall priset ändras efter det att du lagt Ordern. Du ansvarar för att betalkortets information stämmer. Vid köp genom betalningsmodulen kommer Ordern att behandlas först när betalningen har gått igenom och Allanskrädderi har fastställt auktorisation av betalkortet. Allanskrädderi bär ej något ansvar för eventuella förseningar i samband av auktorisation från betalningsleverantör. För det fall ditt betalningsmedel ej är godkänns kommer Ordern inte att godkännas och ej heller genomföras.

Alla priser inkluderar moms och övriga kostnader. Vid eventuella kampanjer, kommer rabatten att dras när du checkar ut.

Vid val av faktura som betalningsmetod kommer sedvanlig kreditprövning att göras. Vid utebliven eller försenad betalning tillkommer ränta enligt 6§ räntelagen från fakturans förfallodag till dess full betalning sker. Allanskrädderi har vidare rätt att vid utebliven eller försenad betalning debitera en påminnelseavgift om 60 SEK. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag.

 

Beställning

 

Genom att slutföra den elektroniska beställningen för tjänster utförda av Allanskrädderi, godkänner du att köpa de produkter och eller tjänster som lagts i beställningen. Först när ordern godkänts av Allanskrädderi, resulterar det i ett avtal.

Allanskrädderi förbehåller sig rätten att annullera och/eller ej godkänna den lagda ordern i de fall något av följande inträffar:

 

  • Enskilda plagg/varor överstiger 750 kronor.
  • Enskild mattas värde överstiger: 5000 kronor.
  • Kapaciteten hos Allanskrädderi tvätterier är maximerad och serviceombudet kan ej uppfylla önskad tjänst vid önskat tillfälle. I sådana fall kommer Allanskrädderi att informera dig om tjänstens otillgänglighet och antingen annullera beställningen, eller erbjuda dig en ny tidpunkt för utförandet av tjänsten och eller produkten.
  • Det har uppstått tekniska fel på vår hemsida www.Allanskradderi.se gällande pris av produkt, eller övrig detaljerad information gällande produkterna och eller tjänsterna.
  • Du efterfrågar en upphämtning eller leverans av beställning som är utanför det område Allanskrädderi definierat på hemsidan.

Allanskrädderi förbehåller sig rätten att under alla omständigheter avslå en beställning även om någon av ovanstående ej föreligger.

 

Ansvar

 

Risken för tvätten övergår till Allanskrädderi när den hämtas, och övergår till dig när den lämnas tillbaka, till/på av dig angiven adress. I de fall du efterfrågar att få lämna tvätten utanför dörren övergår risken för tvätten till Allanskrädderi när den har blivit upphämtad på vid beställningen angiven adress och övergår till dig när Allanskrädderi lämnat den åter utanför dörren på av dig angiven adress.

Under uppkomst av inbrott, brand eller vattenläckage hos tvätteriet, är din egendom skyddad av din privata hemförsäkring, Allanskrädderi tar inte ansvar för de fall du saknar en egen hemförsäkring. För det fall något plagg försvinner eller inte går att hitta, har Allanskrädderi rätten att försöka hitta saknad tvätt i upp till fyra (4) veckor efter det att tvätten rapporteras saknad. Saknad tvätt som ej hittas ersätts enligt bestämmelser nedan.

Om Allanskrädderi förhindras att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet på grund av omständighet som Allanskrädderi inte råder över, såsom blixtnedslag, eldsvåda, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag, myndighetsbestämmelser och upplopp samt fel eller försening i tjänster eller produkter från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för Laudrups prestation och befrielse från eventuellt skadestånd och andra påföljder.

 

Reklamation

 

Om du är missnöjd skall klagomålet/reklamationen tillhandages Allanskrädderi inom skälig tid efter att tvätten har levererats tillbaka till dig – klagomål/reklamation som lämnas inom fyra (4) dagar från återlämnade av tvätten och eller plaggen/varorna är alltid inom skälig tid. Vid reklamation åligger det dig att lämna de defekta plaggen tillbaka till Allanskrädderi för bedömning av eventuella åtgärder.

Allanskrädderi ansvarar ej för skador eller förlorade spännen, knappar, skärp, pärlor eller annan dekoration som tillhör ett plagg och eller varor.

Allanskrädderi ansvarar ej för lösa föremål som av misstag har skickats med tvätten.

Allanskrädderi tar ej ansvar för om ullmattor & viskosmattor krymper marginellt efter en tvätt.

Fläckbehandling ingår ej utan förfrågan, missfärgade och intorkade fläckar kan komma att kvarstå efter tvätt vilket kund bör vara införstådd med. Vid svåra fläckar och osäkerhet kring tvättråd ska kunden ha kontaktat Allanskrädderi innan upphämtning för rådgivning.

I fall där Allanskrädderi bedömer att fläckarna kan gå bort, kommer Allanskrädderi stå för åtgärd av detta. Där Allanskrädderi bedömer att fläckarna ej kommer att kunna gå bort, kommer inga åtgärder att tas.

Allanskrädderi ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador inkluderat men inte begränsat till utebliven vinst, förlorat anseende, eller avbrott i näringsverksamhet.

För att ersättning för skador eller åverkan på tvätten skall ersättas åligger det dig att uppvisa underlag för värdet på tvätten. För det fall att Allanskrädderi skall ersätta totalförstörd tvätt kommer hänsyn till värdeminskning att tas. Totalförstörd eller saknad tvätt kommer således ersättas med hänsyn till plaggets värde i nytt tillstånd, vilket skick det befann sig i vid inlämning och plaggets uppskattade livslängd.

För det fall det angivna värdet på tvätten eller enskilda plagg/varor angivits till ett lägre än det faktiska värdet ansvarar Allanskrädderi inte för eventuella skador eller åverkan på tvätten och eller enskilda plagg/varor.

 

 

Ångerrätt

Du kan alltid ångra en beställning, men för att en avbeställning ska kunna genomföras, ska följande tillämpas:

 • Avbeställning av order upp till åtta (24) timmar innan beställd upphämtningstid är gratis och innebär således ingen avgift.
 • Avbeställning av order som är mindre än åtta (24) timmar innan beställd upphämtningstid innebär en avgift på 69 SEK.

Tidpunkten för beställd upphämtning är definierad som första klockslag inom valt tidsintervall.

Låt oss göra jobbet!

BOKA UPPHÄMTNING & LEVERANS